MINoritní akcionáři ArcelorMittal Ostrava

Minoritní akcionáři ArcelorMittal Ostrava protestují proti použití části akcií jako zástavy za úvěry a proti nízkoúročeným půjčkám, které AMO poskytla mateřské společnosti ArcelorMittal S.A. (bývalé Mittal Steel) a jiným firmám. Zatímco desítky miliard korun ze společnosti zmizely v daňových rájích, tisíce dělníků byly ze železáren propouštěny a skončily na úřadu práce. Je jasné, že ArcelorMittal zisky „rozdělil“ jednostranně – jen sobě. Této netransparentnosti a naprostému nedostatku corporate governance je třeba učinit přítrž!

Thursday, September 10, 2009

Minority Shareholders of ArcelorMittal’s Czech Subsidiary Protect Their Rights and Protest in London (Česká verze dole)

(September 10, 2009 - London) Four Czech minority shareholders of ArcelorMittal’s subsidiary in the Czech Republic, ArcelorMittal Ostrava a.s. (AMO), staged a protest today in front of Berkeley Square House, the UK headquarters of ArcelorMittal SA. The protest was to highlight the shareholders’ grievances over the continuous actions taken by AMO and its parent company ArcelorMittal which are viewed as irregular and in violation to commonly accepted corporate governance standards. The individual Czech investors symbolically buried their minority shareholder rights at a funeral in front of the international steel giant’s office. A hearse and 3 pallbearers brought a closed coffin to the entrance of the building, while investors shouted into megaphones their discontentment with the non-transparent decisions and discriminatory actions taken by the AMO Board.

The dispute surrounds the fact that AMO has used the capital to provide two low-interest loans in the amount of CZK 25.4 billion (Euro 1 billion) to its parent company, ArcelorMittal SA, and other companies within the Mittal Group rather than re-invest the profits into the Ostrava company or pay out dividends to the Czech subsidiary. According to minority shareholders, the loans have created a loss of CZK 750 million (Euro 30 million) due to the exchange rate losses. Further, the recent August 20 ArcelorMittal Ostrava EGM passed a resolution to reserve almost a quarter of the company’s shares as collateral for a five-year period. The minority shareholders will not be privy to possible transaction details before hand, and will learn about it only from the annual report. It is important to note that since Mittal’s entrance into the Czech company in 2003, there has been never been a dividend payout.

This is not the first public protest staged by the minority shareholders. On 20 August, 2009, the minority shareholders participated in a protest in front of the Ostrava hotel where an Extraordinary General Meeting took place. They strewed feathers and rubber chickens in front of the hotel entrance symbolizing the plucking of their shareholder rights. While AMO executives fled through a side-door, the protest evidently fell on deaf ears, as further resolutions which only continue to harm the interests and share value of the minority shareholders were passed. This is why the Czech businessmen feel they needed to come to London in hopes of having their voices heard. “This extraction of capital is clearly a form of hidden distribution of profits. The minority shareholders bear all of the risks of this transaction and are offered no compensation while only the parent company benefits from the move. All we want is transparent decision making, re-investment into the company or a rate of return that reflects the company’s financial results,” said Jiri Psota, one of the four Czech minority shareholders protesting in London today.

“It’s obvious that the money already sent to ArcelorMittal in a form of low-interest intra-group loans will never be returned,” comments Petr Uvíra, another minority shareholder. “Our share value declines with the ability or willingness of the debtor to meet its obligations which is why I consider the actions of ArcelorMittal as fabricated and completely unacceptable,” adds Mr. Psota.

Not only are the minority shareholders concerned about the future of the company, but they are frustrated with the zero communication policy taken by the ArcelorMittal Ostrava Board. “We are neither seen nor heard. During general meetings and other forums, we have raised questions, concerns and reservations, only to be ignored,” said Petr Cervenka, another individual shareholder in London today.

In the Czech Republic, minority shareholders have already filed two criminal complaints in connection with the ArcelorMittal intra-group loans and their unfavourable conditions. Both complaints are under investigation with the financial criminality and anti-corruption units of the Czech Police. “We’re going to move forward with any and all possible legal means until ArcelorMittal addresses our complaints and change their behaviour,” stated Jaroslav Beranek. Both the Czech Prime Minister Jan Fischer and Vice President of the European Commission Günter Verheugen have received letters in relation to this situation and should no reversal in actions be noted, the minority shareholders will file a complaint against ArcelorMittal with the European Commission in Brussels.

“ArcelorMittal’s actions of the last several years represent a complete violation of internationally accepted corporate governance, and certainly are not the norm in the Czech Republic. I thought that the so-called tunnel techniques seen in the post-communist economies in the 1990’s, once viewed with criticism were a thing of the past but evidently they continue to thrive, at least in ArcelorMittal,” concludes Petr Uvira, who joined the other investors in London.

For more information, please visit http://min-amo.blogspot.com/
Photos of the event are available here.

For more information in English, please contact:
Pavlina Rieselová
Smíchov Gate, Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
tel.:+420 224 800 521, 224 828 065-8
Mobile: +420 603 154 583
e-mail: rieselova@ewingpr.cz

Čeští akcionáři symbolicky pohřbili své menšinové podíly před sídlem ocelářského giganta v Londýně

(10. září 2009, Londýn) Menšinoví akcionáři ArcelorMittal Ostrava a.s. (AMO) dnes uspořádali protest před britským sídlem mateřské společnosti ArcelorMittal SA v londýnském Berkeley Square House. Pohřební vůz a tři zřízenci dopravili kolem poledne uzavřenou rakev s menšinovými podíly ke vchodu budovy za hlasité argumentace minoritních akcionářů. Cílem protestu je upozornit na nestandardní kroky, které podniká AMO a její mateřská společnost ArcelorMittal SA.

Minoritním akcionářům se nelíbí zejména nízkoúročené půjčky ve výši 25,4 miliardy Kč (1 miliardy eur), které AMO poskytla své mateřské společnosti ArcelorMittal SA a dalším firmám ve skupině Mittal Group. Ztráty z těchto transakcí vlivem směnného kurzu dosahují 750 milionů Kč (30 milionů eur). Dalším nestandardním krokem vedení AMO je schválení možnosti zástavy necelé čtvrtiny akcií společnosti. Menšinoví akcionáři nebudou předem informováni o detailech případné transakce a dozví se je pouze z výroční zprávy. Od příchodu Mittalu do Ostravy v roce 2003 nebyly nikdy vyplaceny dividendy.

Protest menšinových akcionářů v Londýně není prvním projevem nesouhlasu s chováním vedení společnosti. Před konáním srpnové mimořádné valné hromady, na které byla schválena možnost zástavy akcií, čekala vedení před vstupem do budovy hromada peří, atrapy oškubaných kuřat a transparenty s nápisem „nenecháme se oškubat“.

„Toto vyvedení kapitálu je jednoznačně formou skryté distribuce zisku. Menšinoví akcionáři nesou veškerá rizika transakce bez jakékoli možnosti kompenzace, zatímco profitovat z ní bude pouze mateřská firma. Chceme jenom transparentní rozhodovací proces, reinvestice do podniku, případně výnos, který odpovídá finančním výsledkům společnosti,” komentuje nevýhodné půjčky Jiří Psota, jeden z českých minoritních akcionářů, který se účastní dnešního protestu v Londýně.

„Je zřejmé, že peníze odeslané do ArcelorMittalu v podobě nízkoúročeného úvěru pro spřízněné firmy ve skupině se už nikdy nevrátí,“ říká Petr Uvíra, další minoritní akcionář. „Hodnota našich podílů klesá se schopností nebo ochotou dlužníka dostát svým závazkům, a proto považuji jednání ArcelorMittalu za účelové a naprosto nepřijatelné,“ dodává Psota.

Menšinové akcionáře také trápí politika nulové komunikace ze strany představenstva ArcelorMittal Ostrava. „Nevidí nás, neslyší nás. Na valných hromadách a dalších fórech jsme vznášeli dotazy, vyjadřovali obavy a výhrady, ale ignorovali nás,“ řekl dnes v Londýně Petr Červenka, další individuální investor.

Menšinoví akcionáři v České republice podali již dvě trestní oznámení v souvislosti s úvěry mezi firmami uvnitř skupiny ArcelorMittal a jejich nevýhodnými podmínkami. Oba případy vyšetřují útvary české policie zabývající se hospodářskou kriminalitou a korupcí. „Využijeme veškeré možnosti dané zákonem, abychom přinutili ArcelorMittal reagovat na naše stížnosti a změnit své chování,” řekl další z minoritních akcionářů Jaroslav Beránek. Český premiér Jan Fischer a místopředseda Evropské komise Günter Verheugen byli o situaci zpraveni dopisem a pokud nedojde k žádnému obratu, menšinoví akcionáři jsou připraveni podat stížnost na ArcelorMittal k Evropské komisi v Bruselu.

„Kroky, které podniká společnost ArcelorMittal v posledních letech jsou v naprostém rozporu s mezinárodně uznávanými principy podnikového řízení a rozhodně nejsou běžné ani v českém prostředí. Mysleli jsme, že tunelování je věcí minulosti, ale evidentně se této nekalé praktice stále daří, alespoň v ArcelorMittalu,” uzavírá Petr Uvíra, který se k ostatním investorům v Londýně také připojil.

Další informace naleznete na adrese http://min-amo.blogspot.com/

Fotografie z protestů najdete na
http://www.flickr.com/photos/42314727@N06

Další informace o protestu v Londýně poskytne:
Pavlina Rieselová
Mobile: +420 603 154 583
e-mail: rieselova@ewingpr.cz

Thursday, August 27, 2009

Minoritní akcionáři ArcelorMittal si na firmu stěžují u premiéra (English below this post)

Ostrava 27. srpna (ČTK) - Sedm minoritních akcionářů největší české ocelářské firmy, ArcelorMittalu Ostrava (AMO), se dnes obrátilo osobním dopisem na premiéra Jana Fischera. Stěžují si na chování majoritního akcionáře ArcelorMittal, který podle nich poškozuje zájmy minoritních podílníků. Požadují, aby premiér zasáhl v jejich prospěch. ČTK dopis poskytl akcionář AMO Jiří Psota.

"Žádáme, abyste v zájmu nás, českých občanů a daňových poplatníků, apeloval na vedení společnosti většinového vlastníka ArcelorMittal SA, aby bylo s minoritními akcionáři společnosti AMO zacházeno podle zásad poctivého obchodního styku obvyklých v korporátní sféře členských zemí EU či dalších jurisdikcích, kde jsou akcie ArcelorMittal SA kotovány," stojí v dopise. Akcionáři připomínají, že Česko se po privatizaci AMO v roce 2004 znovu stalo akcionářem společnosti.

Akcionáři jsou znepokojeni údajně nestandardními podmínkami prodeje státního podílu v AMO, zejména velmi neobvyklým šestiletým splátkovým kalendářem. Podle nich stát špatným výkonem svých akcionářských práv dopustil, aby podíly minoritních akcionářů byly velmi nestandardními transakcemi mezi AMO a skupinou jejího většinového vlastníka soustavně znehodnocovány.

Akcionáři píšou, že peníze společnosti mizely v desítkách miliard v daňových rájích a lidský kapitál společnosti po tisících ve frontách na úřadu práce. "Máme za to, že důvodem této skryté distribuce zisku je vědomí většinového akcionáře a statutárních orgánů společnosti AMO, že tyto naakumulované zisky nebudou ve společnosti AMO dále dlouhodobě uspokojivě zhodnocovány," stojí v dopise.

Většinový vlastník ostravské huti, ArcelorMittal Holdings AG, před týdnem získal možnost během pěti let zastavit až čtvrtinu vlastních kmenových akcií (v maximálním rozsahu 2,943 milionu kusů), které ve své ostravské dceřiné firmě drží. Drobní akcionáři drží v AMO 3,5 procenta akcií.

Plné znění dopisu najdete zde.

Minority Shareholders of ArcelorMittal complain to the PM about the company

Seven minority shareholders from the largest Czech steel company, ArcelorMittal Ostrava (AMO), sent a personal letter today to the Czech Premier, Jan Fischer. They’re complaining about the behaviour of the majority shareholder, ArcelorMittal that, according to them, is harming the interests of the minority shareholders. They are asking that the PM intervene on their behalf. ČTK received the letter from AMO shareholder, Jiří Psota.

“We want you, in our name and that of Czech citizens and tax payers, to appeal to the management of ArcelorMittal SA, and ask that the minority shareholders of AMO be treated fairly, as is common in proper corporate business practices in the EU and other developed nations where ArcelorMittal shares are traded,” they write in the letter. The shareholders remind the PM that after the privatisation of AMO in 2004, the Czech Republic became a shareholder once again in the company.

The shareholders are unhappy with the allegedly unconventional conditions of the state’s sale of its shares in AMO, especially the very unorthodox six-year payment schedule. According to them, in a very bad move, the state gave up its shareholder rights, so that the shares of the minority shareholders have been steadily devalued due to unusual transactions between AMO and the group of its majority shareholder.

The shareholders write that tens of billions of crowns have disappeared to tax havens, while thousands of people line up at the employment offices. “We believe that the reason behind this hidden distribution of profit is the conscious knowledge of the majority shareholder and statutory organs of AMO that the accumulated profits will not grow long-term,” they write in the letter.

A week ago, the majority shareholder of the Ostrava mill, ArcelorMittal Holdings AG, gained the ability to use up to 25% of their common shares (up to a maximum of 2,943 shares), held by the Ostrava daughter company, as collateral for a five-year period. The minority shareholders hold 3.5% of AMO stock.

You can find the entire letter to the Czech Prime Minister here.

Thursday, August 20, 2009

Majoritní akcionář ArcelorMittal Ostrava přehlasoval protesty vůči možnosti zástavy části svých akcií

(20.8.2009 14:15, Ostrava) Právě skončila mimořádná valná hromada společnosti ArcelorMittal Ostrava (AMO). Na ní bylo schváleno kontroverzní rozhodnutí o možnosti zástavy části akcií společnosti, proti kterému dnes hlasitě protestovali minoritní akcionáři AMO.

"Valná hromada dopadla tak, jak jsme předpokládali. Budeme postupovat všemi možnými legálními prostředky, abychom dopady dnešního rozhodnutí zvrátili, nebo alespoň minimalizovali jeho zhoubné dopady na AMO," uvádí zástupce minoritních akcionářů Jiří Psota. V současné chvíli minoritní akcionáři pracují na sadě trestních oznámení, z nichž některá půjdou časově až do doby privatizace podniku. Připravují také otevřený dopis předsedovi vlády. "Chceme předsedu vlády informovat o neudržitelné situaci v AMO a nebezpečích, které z postupu vedení společnosti vyplývají. Rádi bychom, aby z pozice své funkce vyzval statutární orgány skupiny ArcelorMittal SA, aby změnili své nekorektní vystupování v ČR," dodal Psota.

Společnost může po dobu pěti let brát do zástavy své akcie v počtu maximálně 2 942 830 kusů (což odpovídá 2,942830 mld. Kč). Společnost k této zástavě nepotřebuje schválení valné hromady. O tom, zda a za jakých podmínek došlo k případné zástavě, se akcionáři dozví až z výroční zprávy o hospodaření společnosti.

"Po nízkoúročených půjčkách je to další krok k znehodnocení společnosti AMO. Místo rozvoje se majoritní vlastník snaží vysávat veškeré volné zdroje ve svůj prospěch," uvedl Petr Červenka, další z minoritních akcionářů.

"Moc dobře víte, že zástava akcií není u nás nic zvláštního, jen to často není ve prospěch společnosti," uvedl na jeden z dotazů minoritních akcionářů ředitel pro vnější vztahy ArcelorMittal Ostrava Jan Rafaj.

Braní do zástavy vlastních akcií bylo s účinností od 20.7.2009 změněno zákonem 215/2009 sb.
Dokumenty a diskusi k této záležitosti můžete sdílet či sledovat na:
http://www.min-amo.blogspot.com/

Fotografie z protestů najdete zde.

Další informace či kontakt na minoritní akcionáře poskytne:
Štěpán NEUBAUER
Ewing Public Relations, s. r. o.
Smíchov Gate, Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
T: +420 224 800 537
F: +420 224 828 456
M: +420 604 216 726
E: neubauer@ewingpr.cz,
http://www.ewingpr.cz/

The majority shareholder of ArcelorMittal Ostrava has out-voted the protesters over using company shares as collateral

(20.8.2009 - Ostrava) The Extraordinary General Meeting (EGM) of ArcelorMittal Ostrava a.s. (AMO) ended earlier this afternoon with the approval of the controversial decision concerning the use of company shares as collateral. The minority shareholders staged a demonstration before the start of the EGM at Hotel Kovák, where the EGM was held. Feathers and plastic chickens were strewn across the entrance, symbolizing the plucking of minority shareholder rights.

“The EGM ended exactly as we anticipated. We will use all legal means available in order to reverse this decision, or at the very least, minimize the devastating damage that this will have on AMO,” said one of the minority shareholders, Jiří Psota. The group is currently working on a number of criminal complaints, some of which return to the era when the company was originally privatized. An open letter to the Czech Prime Minister is also planned. “We want to inform the Czech leader about the unbearable situation in AMO, and of the dangerous consequences resulting from today’s decision. We hope that he will challenge the ArcelorMittal SA Board of Directors and try to change their improper behaviour in the Czech Republic,” continued Mr. Psota.

Today’s decision allows the company to use 2.94 million common shares as collateral for a period of five years without further approval from a general meeting. The shareholders will be informed as to how the shares were used and under what conditions only from the annual report.

“After the low-interest rate loans, this is just another way to devalue AMO. Instead of developing the company, the majority shareholder is trying to extricate all available funds,” said Petr Červenka, another minority shareholder.

Law number 215/2009sb. allows shares to be used for collateral under Czech commercial law. It was amended on 20 July 2009.

You can find pictures of the event here.
For more information in English, please contact:
Pavlina Rieselová

Ewing Public Relations, s. r. o.
Smíchov Gate, Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
T: +420 224 828 066
F: +420 224 828 456
M: +420 603 154 583
E: rieselova@ewingpr.cz

AMO Minority shareholders protest against the use of shares as loan guarantees

Ostrava, August 20 (ČTK)- Minority shareholders of ArcelorMittal Ostrava (AMO) protested this morning before the start of their Extraordinary General Meeting, where they are to decide upon the use of company shares to secure loans. According to the parent company, ArcelorMittal, this step will make transactions inside the group easier. The minority shareholders believe that it’s just fictitious collateral, meant to be just another blank check, shareholder and initiator of the protest, Jiří Psota, told ČTK.

The majority owner of the Ostrava steelworks, ArcelorMittal Holding AG, want to be able to use up to one quarter of its common shares (to a maximum of 2.943 million shares) that they hold in the Ostrava daughter company for five years. Their request would make transactions among the group easier and make their business more effective.

“What concrete debts – if they already exist, or will be created – will be guaranteed by the collateral, to what extent and when, shareholders won’t know until the end of the accounting period, in which the collateral rights were created,” said the Director for External Affairs Jan Rafaj.

The minority shareholders are not happy with this explanation. They believe that the steel mill doesn’t want to share information for whom and how high the loan from the collateral shares will be.

According to Psota, the parent company wants to use the AMO shares as collateral in the event that they won’t be able to pay back the amount already loaned by AMO. “Should there be a reason to use the collateral, it is then logical that the shares used will lose their value. On the open market, this 25% will not sell and no financial group would ever purchase a minority in a business where the majority is extracting money and not paying it back,” said Psota to CTK.

For these reasons, the minority shareholders of AMO, who own 3,5%, do not agree that ArcelorMittal, as the majority shareholder, has forced the local Ostrava company to accept these fictitious guarantees for the credit that AMO has already provided to its parent company. Low-interest loans in the amount of 24.5 billion CZK have already been provided, and thanks to currency losses, another estimated 750 million CZK have been lost, added Psota.

The minority shareholders protested this morning in front of the venue of the general meeting. Large signs saying “We won’t let ourselves be plucked” were hung, and slogans such as “return the money to Ostrava” were shouted into megaphones.

These are shares in the Ostrava steel mill that are held by the majority shareholder – parent company, ArcelorMittal, owned by Indian national, Lakshmi Mittal, Psota added.

Photos from the protest are available here.